↑ Return to АвториAuthors

В. КатранджиевValentin Katrandjiev

Д-р Валентин Катранджиев завършва „Международни отношения” в Киевския държавен университет „Т. Шевченко” през 1989 г. През 2000 г. защитава докторат в руския университет „Патрис Лумумба”, Москва по въпросите на културно-цивилизационната концепция за международните отношения на американския политолог С. Хънтингтън. От 2001 до 2002 г. е изследовател в Средиземноморската дипломатическа академия в Малта. През периода 2002 – 2007 г. е анализатор и преподавател в Диплофондация (DiploFoundation) – международна неправителствена организация за подготовка на дипломатически кадри. От 2007 до 2010 г. работи последователно като сътрудник и главен експерт в отдел „Стратегически изследвания” на Дипломатическия институт, а понастоящем е главен експерт в отдел „Обучителни програми и проекти”. От 2010 до 2012 г. е хоноруван преподавател по „Външна политика на Русия”, „Външна политика на ЕС” и „История на европейската идея и интеграция” в ЮЗУ „Неофит Рилски”. Негови статии по въпросите на международните отношения и дипломация са публикувани в България, Русия и Малта.Dr. Valentin Katrandjiev graduated from the State University of Kiev with a degree in International relations in 1989. In 2000 he received a PhD at the University “Patrice Lumumba” in Russia on “Samuel Huntington’s culture-civilizational concept of international relations”. From 2001 to 2002 he was a researcher at the Mediterranean Diplomatic Academy in Malta. From 2002 to 2007 he was an analyst and lecturer at DiploFoundation, international non-governmental organization for training of diplomats. From 2007 to 2010 Mr. Katrandjiev worked as an associate and later, as chief expert in the Strategic Research Department at the Bulgarian Diplomatic Institute, and is currently chief expert in the Training Programmes and Projects Department. From 2010 to 2012 he was a lecturer on “Foreign relations of EU” and “Foreign Policy of Russia” at the South-Western University “Neofit Rilski”. His articles on international relations and diplomacy have been published in Bulgaria, Russia and Malta. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>