Стани авторBecome an author

Изисквания за изпращане на текстове:

 1. Общият обем на статиите, преводите и есетата да не надвишава 20 стандартни страници
 2. Текстът да бъде във формат Word;
  • формат: А 4; полета: left, right, top, bottom  – 3 см
  • шрифт – Times New Roman, 12 pt.
  • заглавие: центрирано
  • резюме на статията, максимум 15 реда: текст подравнен
  • основен текст на статията: подравнен, 1,25 см first line, 12 pt, normal
  • списък на литературата – само на цитирани в текста заглавия , всеки източник на нов ред: подравнен, 1,25 см first line, 12 pt, normal
  • при цитиране се вписва авторът и годината на издаването
 3. Авторът трябва да посочи трите си имена, телефон и имейл за връзка
 4. Авторът трябва да посочи институцията, която представлява
 5. Авторът трябва да изпрати кратко автобиографично резюме
 6. Всички схеми, чертежи, графики и илюстрации да бъдат поместени в текста, центрирани. Те трябва да бъдат изпратени и на отделни файлове във формат jpeg
 7. Текстовете да бъдат изпращани на електронна поща: info@diplomacy.bg
 8. Редакционният колектив се състои от редакторите на книжната версия на сп. “Дипломация”: доц. д-р Здравко Попов, Таня Михайлова – директор на Дипломатическия институт, Биляна Дечева – началник отдел на ДИ, и Аделина Томова – началник на отдел на ДИ, както и от експерти от държавната администрация, академичния и неправителствения сектор. Редакторският колектив не коментира решенията си за публикуване на текстове, както и сроковете за публикуване.
 9. Авторът не получава хонорар за публикуване на статия

1. The articles, translations and essays should not exceed 20 standard pages 2. The text should be in Word format: • format: A4, margins: left, right, top, bottom – 3cm • font: Times New Roman, 12 pt • title: centered • review of the article – 15 lines maximum, the text should be aligned • article body: justified, 1.25 cm first line, 12 pt. normal • list of referred literature – only of quoted works, every source in new line: justified, 1.25 cm first line, 12 pt normal • when quoting, add author’s name and year of publishing 3. The author should indicate his/her names, phone number and e-mail 4. The author should indicate the institution he/she represents 5. The author should send a short autobiography 6. All charts, sketches, drawings and illustrations should be centered into the text. They also have to be sent on separate files in jpeg. format 7. All texts should be sent to:  info@diplomacy.bg 8. The editors are assoc. prof. Zdravko Popov, Tanya Mihaylova, Director of the Bulgarian Diplomatic Institute, Biliana Decheva, Head of Department of BDI, Adelina Tomova – Head of Department of BDI, experts from the state administration, the academic and the NGO sphere. The editorial team will not account for refused publication 9. The author will not receive any payment for the publication of his/her article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>