За списаниетоAbout the journal

Драги читатели,

В съвременния контекст на развиващите се интернет култура и комуникации, списание „Дипломация” има удоволствието да ви представи електронната версия на изданието, което вече от 5 години насам има за цел да отговори на изискванията на своята взискателна публика с актуална информация и задълбочени анализи.

Бихме искали да превърнем списание „Дипломация“ във форум, срещащ модерните методи на анализа, критиката, прогнозата, дискусията, водени от желанието да създадем базата на едно по-добро разбиране на глобалния свят на международната политика и дипломация.

В темите, към които ще насочваме вниманието ви, постоянно ще намират място дебатът за бъдещето на Европа, процесите и събитията в Югоизточна Европа, Близкия Изток, Северна Африка. Също така ще се стремим компетентно да оценяваме ротационните председателства на ЕС, както и ефективността на провеждането на политиката на съседство на ЕС, ще отразяваме дипломатическите постижения в международните организации и, разбира се, не на последно място, ще държим постоянно във фокуса на интерес външнополитическите позиции и инициативи на Република България.

Бихме били искрено благодарни ако вие, като наши читатели, изразявате вашето мнение в коментари под статиите, предлагате свои идеи за тематичното разширяване и жанровото подобряване на „Дипломация“.

Dear readers,

In the current context of constantly expanding internet culture and communication, Diplomacy Journal has the pleasure to announce the start of the e-version of the printed journal, which in the past 5 years has aimed at meeting the expectations of its demanding audience and responding with the latest information and in-depth analyses.

Our drive is to turn Diplomacy.bg into a forum where the modern methods of analysis, critics, prognosis and discussion have the opportunity to meet, led by a common goal – better comprehension of the global world of international politics and diplomacy.

Among the topics which we will bring your attention to, a several will always find a place – the debate about the future of Europe, the processes and events in South-East Europe, the Middle East and North Africa. We will also attempt to competently assess the rotating presidencies of the EU and the effectiveness of policy-making in the EU’s neighborhood and will follow closely the diplomatic achievements in international organizations and , of course, last but not least , we will keep you inform about the  foreign policy positions and initiatives of the Republic of Bulgaria .

We would be sincerely grateful if you, as our readers, would express your opinions in the comment section below the articles and propose your ideas on the thematic enrichment and genre upgrade of Diplomacy Journal.