«

»

Mar 21

Интервю с българските посланици на добра воля на ЕГР2015Interview with the Bulgarian EYD2015 Good-will Ambassadors

 

 

В рамките на Европейската година за развитие (ЕГР2015) обществени личности от всички държави членки на ЕС се включиха в инициативата „Посланици на добра воля на ЕГР2015” и дадоха интервюта, посветени на успехите и предизвикателствата на Европейската година за развитие. Техните послания бяха включени във видео материал, излъчен по време на Закриващата конференция за Европейската година за развитие на 9 декември 2015 г. гр. Люксембург. По покана на Дипломатическия институт български посланици на добра воля станаха г-н Даниел Митов – министър на външните работи на Република България, и г-н Пламен Карталов – директор на Софийската опера и балет. Двете интервюта могат да бъдат гледани на адрес: https://www.youtube.com/watch?v=YWsUfCcd18Y и https://www.youtube.com/watch?v=ttul589Za2k.

 

 

  • Кои бяха най-ярките моменти в България във връзка с Европейската година за развитие?

 

Даниел Митов:

Програмата в България за отбелязване на Европейската година за развитие беше изключително богата и в нея се включиха неправителствени организации, както и студенти и ученици. Смеем да твърдим, че има голям интерес, като много от инициативите са вече реализирани. През месец април беше организиран конкурс за есе, който изпрати четирима млади българи в Брюксел, така че да могат съвместно с Европейската комисия и с Европейската служба за външна дейност да обсъдят предизвикателствата пред Европейската година за развитие и, разбира се, начините, по които младите хора биха могли да участват в този дебат.

 

Пламен Карталов:

Самото мото на Европейската година за развитие – „Нашият свят. Нашето достойнство. Нашето бъдеще“, се фокусира върху ценностната система на един нов вид хуманизъм и нов вид солидарност. Това е особено важно, защото авторитетът на България в този контекст е особено актуален днес. По тази причина мога да споделя, че България не е била чужда на това мото и на този оптимизъм в развитието на Европа и въобще на целия глобален свят. По тази причина у нас се създадоха много начинания, свързани с тази Европейска година за развитие – конференции, семинари, различни тематични срещи. Медиите много добре отразяваха всичко това. Но главното беше да се информира българинът, за да бъде част от този глобален, европейски свят, свързан с тази солидарност и това разбиране на проблема – нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще.

 

  • Какви са крайните резултати, постигнати в България?

 

Даниел Митов:

Когато говорим за крайни резултати, трябва да си даваме сметка, че ние тепърва започваме много усилена кампания в посока на това гражданите да застанат зад рационално много добре насочени политики по отношение на развитието. Но, така или иначе, впечатляващо е участието на младите хора. Младият човек е модерен човек. Той е пълен с енергия, пълен с желание да променя света около себе си. Kакто собствения си живот, така и света около себе си. Пълен е и със съпричастие към проблемите на околния свят, липсата на равнопоставеност, липсата на достъп до образование и здравеопазване в някои държави. И тук трябва да кажем следното: постепенно започва да се осъзнава необходимостта от това политиките за развитие да бъдат много добре насочени поради простата причина, че обвързаността между, да речем, инфраструктурното развитие и развитието на институционалната среда, е дълбоко. Винаги едното е обвързано с другото, за да се осигури устойчивост. И това естествено е свързано с проблемите на миграцията и с потвърждаването на държавността, особено в сегашния момент, в който виждаме провалена държавност в много сериозна близост до границите на Европейския съюз. Много по-устойчиво е да се опитваме да работим с нашите съседи и приятели по отношение на това да създадем устойчива среда – и икономическа, и политическа, така че техните граждани да могат да консумират ползите от това и да мислят по-малко как да търсят по-добри възможности за себе си и семействата си в други държави.

 

Пламен Карталов:

Крайните резултати, съответстват на целите, които се реализираха. Благодарение на тази амбиция българският народ успя да бъде ангажиран към този проблем. И е радостно, че и правителствените, и неправителствените организации имаха много положитително отношение на съпричастност да се развие този активен проблем в широта и в спектър на цялостно покриване на всичките цели.

 

  • Какво беше най-изключително според Вас? А най-вълнуващо?

 

Даниел Митов:

Мисля, че това което стана ясно, е, че все повече хора разбират важността на политиките за развитие и освен младите хора, които споменах, и бизнесът започва да вижда ползите от по-активното си участие в рамките на мерките, които се предприемат по отношение на политиката за развитие. Също така и неправителствените организации имат много по-активно участие, институциите взаимодействат много повече с неправителствения сектор.

 

Пламен Карталов:

Ежедневието е такова, че всеки ден може да бъде много вълнуващ и много дързък за изпълнението на една такава мисия. Но отварянето на хората с един много по-широк подход към решаването на проблемите е най-интересното и ангажиращото в този контекст. Затова мисля, че изключителна е именно тази посока на ангажиране, на приобщаване и на решаване на проблемите не само в личностен план – да решава всяка нация, всеки народ своите вътрешни проблеми, но и да се отвори с един много по-широк подход към онези, които имат да решават проблеми.

 

  • Какви предизвикателства ще донесе бъдещето според Вас?

 

Даниел Митов:

Предизвикателствата са много. Най-главното от тях е как стандартите и целите, които са заложени в политиката за развитие, да бъдат приложени във всички държави, в максимален брой държави. Това е голямото предизвикателство, както пред нас като държава, така и на европейско ниво. И тук отново ще кажа, че е много важно да се осъзнаят предизвикателствата в пълния им обем, т.е. да не се отделя внимание само на развитието по отношение на достъп до образование и здравеопазване или развитие на инфраструктура, но и на институционалното развитие, което да запази постиженията в тези сфери такова, каквото е, и да ги развива, а не в един момент всичко постигнато да бъде разрушено по една или друга причина.

 

Пламен Карталов:

Днес бъдещето е изправено пред големите предизвикателства на настоящето. Не само грижата на по-богатите към по-бедните и справянето с бедността, но и проблемите на човешкото преселение са нещо ново и неочаквано за европейците. Да не говорим за околната среда и грижата за екологичните проблеми. Всичко това е едно особено предизвикателство в този триумвират за решаване на проблемите от не само национален, но и от европейски, световен и глобален мащаб.

 

Interview with the Bulgarian EYD2015 Good-will Ambassadors

 

Within the European Year for Development (EYD2015) public figures from all EU Member States joined the initiative “EYD2015 Good-will Ambassadors” by giving interviews on the successes and challenges of the European Year for Development. Their messages were included in a video presented during the closing ceremony of the European Year of Development which took place in the capital of the Grand Duchy of Luxembourg on 9 December 2015. Upon invitation by the Bulgarian Diplomatic Institute, Bulgaria’s Good Will Ambassadors became Mr. Daniel Mitov, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria and Mr. Plamen Kartalov, Director of the Sofia Opera and Ballet Theatre. The interviews with them are available at https://www.youtube.com/watch?v=YWsUfCcd18Y and https://www.youtube.com/watch?v=ttul589Za2k.

 

 

  • Which were the Bulgarian highlights in the context of the European Year for Development 2015?

 

Daniel Mitov:

The Bulgarian EYD2015 Programme was varied and exciting and was implemented with the help of a number of non-governmental organizations and of university and school students. We could say that it aroused a great deal of interest as most of the initiatives have already been put into effect. In April, we held an essay-writing competition which sent four young Bulgarians to Brussels. They could discuss there, jointly with the European Commission and the European External Action Service, the challenges faced by the EYD2015, along with the ways in which the young people could participate in the said debate.

 

Plamen Kartalov:

The very motto of the European Year for Development – “Our world, our dignity, our future”, concentrates on the system of values of a brand new type of humanism and a new type of solidarity. This is really important because Bulgaria’s prestige in this context is particularly relevant today. Therefore, I could say that this country has always recognized the meaning of this motto and this optimism in the development of Europe and of the entire world. In the course of EYD2015, we managed to organize an awful lot of events, such as conferences, workshops, and meetings on a variety of topics. All of these events were extensively covered by the mass media. The idea was to make the Bulgarians feel that they are part and parcel of the global European world and, more particularly, of this solidarity and understanding personified by the EYD2015 motto – our world, our dignity, our future.

 

  • What is the outcome of the Bulgarian EYD2015?

 

Daniel Mitov:

Speaking of the outcome of this European Year, we should be aware of the fact that we have just launched a nationwide campaign which is going to make the Bulgarians back up the rational and well targeted development policies. Anyway, the young people’s participation has been really impressive. The young people are the modern people. They are full of energy and willingness to change the world around them. They are willing to change their own lives and, hence – the world around them. They care about the world problems, they care about the fact that the people in some countries do not have any access to health care or education or that they live in unfairness and inequality. Therefore, I would like to emphasize here the following: we have been getting increasingly more aware of the need to target the development policies much better because there is an intimate relationship between, say, the development of infrastructure and the development of the institutional environment. The two are interrelated and this is the only way to ensure sustainability. This has also to do with the migration problems and the confirmation of statehood, especially today, when we are witnessing failed statehood in the immediate vicinity of the European Union. We should try and work jointly with our neighbors and friends in order to be able to create a sustainable economic and political environment so that the citizens of the failed states could reap the benefits of this environment rather than seek ways to flee to other countries searching for better life for themselves and for their families.

 

Plamen Kartalov:

The outcome is related to the initial objectives that we have already managed to attain. This was our ambition and the Bulgarian people managed to fulfill this ambition. We are glad to say that both the government agencies and the non-governmental organizations were deeply involved in the effort to gain all the initial objectives.

 

  • What was most outstanding in this context? And most exiting?

 

Daniel Mitov:

To my mind, it has become clear that an increasing number of people have started to realize the significance of the development policies. In addition to the young people, some businesses, too, have also started to feel the benefits of their more active participation in the implementation of the development policies measures. Also, the NGOs have started to take a more active part and the government institutions have improved their relationship with the non-governmental sector.

 

Plamen Kartalov:

In our everyday life, we already find more inspiration and more motivation to perform this kind of mission. However, the involvement of the people in a much broader context for the purpose of resolving the problems could be said to have been the most interesting and engaging element of this approach. Therefore, I think that most impressive of all this was the direction in which the commitments were made to resolve the problems not only on a personal but also on a national level. The individual nations will have to address their own domestic problems but there should be a much broader approach to incorporate all those who have to resolve this kind of problems.

 

  • What, do you think, will be the future challenges?

 

Daniel Mitov:

We are faced up with an awful lot of challenges. The main one, however, is how to implement the development policy standards and objectives in all countries, or in a maximum number of states. This is, in effect, the formidable challenge that faces us both on a national, as well as on a European level. I would like to emphasize here again that we should get aware of all the challenges in their entirety; we should stop concentrating on development alone in terms of access to education health care, or infrastructure development. We should also focus on institutional development, which will have to maintain what has been attained thus far, rather than let everything slip through our fingers for one reason or another.

 

Plamen Kartalov:

The future today is faced up with the major challenges of the present. In addition to the eradication of poverty and of the richer people taking care of the poorer ones, the problem related to the new human “exodus” is something brand new and unexpected to all Europeans. Let alone the environment and the environment-related issues. All these constitute a major challenge as the problems have to be addressed on a national, European, world, and global level.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>