Admin

Author's details

Name: Stenli Rakovski
Date registered: July 11, 2014

Latest posts

  1. [:BG]“EU SOCIAL FABRIC DEVASTATION ANTE PORTAS: OPENING PANDORA’S BOX?”[:] — June 16, 2016
  2. [:BG]Tectonic Changes in the Middle East and How They Resonate in Europe: A View from Sofia[:] — June 6, 2016
  3. WHITHER THE MIDDLE EAST: MODERNITY OR MEDIEVAL TIMES*WHITHER THE MIDDLE EAST: MODERNITY OR MEDIEVAL TIMES* — May 12, 2016
  4. Политиката за развитие на ЕС в рамките на Националната програма на БългарияEU Development Policy in the framework of Bulgaria’s National Programme — April 5, 2016
  5. Европейската година за развитие и ролята на гражданите – от информираност и съпричастност към активни действия за борба с бедността по светаThe European Year for Development and the role assigned to citizens – from awareness and empathy to active action fighting world poverty — April 1, 2016

Most commented posts

  1. Перспективите пред реализацията на Третия спасителен пакет за ГърцияThe Prospects for the Realization of the Third Bailout Package for Greece — 1 comment
  2. Китайската стратегия в Големия черноморски регионChina’s strategy in the Big Black Sea Region — 1 comment

Author's posts listings

Jun 16

[:BG]“EU SOCIAL FABRIC DEVASTATION ANTE PORTAS: OPENING PANDORA’S BOX?”[:]

During the last 10 years the EU has been confronted with a multifaceted crisis: financial, migration and security crisis. The EU has to respond to the challenges related to the economic and monetary crisis with its prolonged high levels of unemployment, slowing of growth, and rapidly rising poverty, not to neglect the terrorist attacks front. In addition, the refugee crisis has mushroomed and, in some cases, Eurosceptic parties have profited and openly threaten some of the EU’s core values and principles. None of these challenges can be resolved by one Member State alone since issues of such magnitude have to be addressed in a true, common, united European approach.

Jun 06

[:BG]Tectonic Changes in the Middle East and How They Resonate in Europe: A View from Sofia[:]

It is always a pleasure for me to visit this country, not only because of the great tradition of friendly relations between our peoples but also because of our respect-ive governments’ similar perspectives on a variety of issues. One of those is the heightened threat to our security stemming from the turbulent developments in the Middle East. The struggle against terrorism, together with the tremendous wave of migration arising out of the activity of ISIS and the ongoing civil war in Syria, poses challenges to our national as well as collective wellbeing. I believe that discussions such as the one we are holding today can be particularly useful for identifying current challenges and for outlining their possible solutions.

May 12

WHITHER THE MIDDLE EAST: MODERNITY OR MEDIEVAL TIMES*WHITHER THE MIDDLE EAST: MODERNITY OR MEDIEVAL TIMES*

The debate over the Middle East current changes (the “Arab Spring” that began as of December 2010) is still ongoing in full steam. It is more than obvious that the core of the matter relates to cataclysmic changes that are rapidly reshaping not only the surface landscape of the Middle East but also its deepest cultural and socio-political layers.

Quo vadis the Middle East, one may ask; what is next? Are these earthquakes a prelude to a new and more pragmatic societal order that would enable Middle Eastern societies to jump on the bandwagon of modernity, or it is a vicious circle, an agony of an ever-deepening crisis that will nail down the Middle East to the abyss of civil wars and chaos.The debate over the Middle East current changes (the “Arab Spring” that began as of December 2010) is still ongoing in full steam. It is more than obvious that the core of the matter relates to cataclysmic changes that are rapidly reshaping not only the surface landscape of the Middle East but also its deepest cultural and socio-political layers.

Quo vadis the Middle East, one may ask; what is next? Are these earthquakes a prelude to a new and more pragmatic societal order that would enable Middle Eastern societies to jump on the bandwagon of modernity, or it is a vicious circle, an agony of an ever-deepening crisis that will nail down the Middle East to the abyss of civil wars and chaos.

Apr 05

Политиката за развитие на ЕС в рамките на Националната програма на БългарияEU Development Policy in the framework of Bulgaria’s National Programme

Европейският съюз обяви 2015-а година за Европейска година за развитие. Това е едногодишна кампания, чиято цел е да информира за какво се използва помощта на ЕС за развитие и за начина, по който тя допринася за борбата с бедността. Друга нейна цел е да се обясни как справянето с бедността по света е от полза за всички нас, заинтересованите страни, и да се вдъхновят повече европейци да участват в дейности в областта на развитието.2015 was proclaimed by the European Union as European Year for Development. The idea of the one-year campaign was to inform the people what the EU development aid is used for, as well as in what way this aid is going to contribute to the eradication of poverty. Also, how the elimination of poverty across the world is going to have a beneficial effect on each and every one of us, the stakeholders, so that more Europeans would join in this development initiative.

Apr 01

Европейската година за развитие и ролята на гражданите – от информираност и съпричастност към активни действия за борба с бедността по светаThe European Year for Development and the role assigned to citizens – from awareness and empathy to active action fighting world poverty

На 9 януари 2015 г., в латвийската столица Рига, Жан Клод Юнкер даде старта на Европейската година за развитие. Решението беше взето с пълно мнозинство от Европейския парламент няколко месеца по-рано, след предложение на Европейската комисия и единодушно подкрепено от Съвета на ЕС.On January 9, 2015, Jean-Claude Juncker launched the European Year for Development in Riga, the capital of Latvia. The decision had been made unanimously by the European Parliament a couple of months earlier following a proposal made by the European Commission and supported consensually by the EuropeanCouncil.

Mar 22

Финансово-икономически аспекти на феномена „Ислямска държава в Ирак и Леванта“Financial and economical aspects of the ISIS phenomenon

Доколкото генезисът на феномена „Ислямска държава в Ирак и Леванта“ (ИДИЛ) е основан върху противоречията между регионалните сили в икономическата и специално в енергийната област, въпросът за икономиката и финансите на това парадържавно формирование следва да се разглежда във взаимодействието между нестабилността в региона и икономическото развитие в световен мащаб. Тук е необходимо да се отбележи, че върху желанието за придобивания и сливания на бизнес в международен план, икономическия растеж като цяло и стабилността на световните финансови пазари, войната в Сирия и Ирак, както и конфликтът в Украйна, не оказват значително негативно въздействие. Дори напротив, в известна степен поради трайния спад в цените на енергийните ресурси и суровинни материали производствените разходи се намаляват, което подпомага печалбите на компаниите. За сметка на това ниските цени на петрола и другите суровини потискат активността на компаниите в енергийната индустрия и комуналните услуги. Активността през тази година се наблюдава предимно в сектори като фармация, телекомуникации и технологии, върху които разглеждания конфликт няма пряко въздействие. Това състояние вероятно ще се запази до 2017 г., когато цикличността в процеса на сливания и придобивания в тези сектори ще се изчерпи.

Mar 21

Интервю с българските посланици на добра воля на ЕГР2015Interview with the Bulgarian EYD2015 Good-will Ambassadors

В рамките на Европейската година за развитие (ЕГР2015) обществени личности от всички държави членки на ЕС се включиха в инициативата „Посланици на добра воля на ЕГР2015” и дадоха интервюта, посветени на успехите и предизвикателствата на Европейската година за развитие. Техните послания бяха включени във видео материал, излъчен по време на Закриващата конференция за Европейската година за развитие на 9 декември 2015 г. гр. Люксембург. По покана на Дипломатическия институт български посланици на добра воля станаха г-н Даниел Митов – министър на външните работи на Република България, и г-н Пламен Карталов – директор на Софийската опера и балет. Двете интервюта могат да бъдат гледани на адрес: https://www.youtube.com/watch?v=YWsUfCcd18Y и https://www.youtube.com/watch?v=ttul589Za2kWithin the European Year for Development (EYD2015) public figures from all EU Member States joined the initiative “EYD2015 Good-will Ambassadors” by giving interviews on the successes and challenges of the European Year for Development. Their messages were included in a video presented during the closing ceremony of the European Year of Development which took place in the capital of the Grand Duchy of Luxembourg on 9 December 2015. Upon invitation by the Bulgarian Diplomatic Institute, Bulgaria’s Good Will Ambassadors became Mr. Daniel Mitov, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria and Mr. Plamen Kartalov, Director of the Sofia Opera and Ballet Theatre. The interviews with them are available at https://www.youtube.com/watch?v=YWsUfCcd18Y and https://www.youtube.com/watch?v=ttul589Za2k.

Mar 21

2015 – Европейската година за развитиеEuropean Year for Development 2015

Европейските години: история и цели
Така наречените „Европейски години” съществуват от 1983 г. Оттогава насам – с едно или две изключения – всяка година европейските институции подбират конкретна тема, която да бъде в „сърцето” на обществените обсъждания с гражданите, както и между самите тях, а така също в центъра на политическия дебат в цяла Европа по време на съответната година.
Целта на Европейските години е да привлекат върху така подбрания въпрос или тема светлините на прожекторите през цялата година, да повишат информираността на гражданите, както и да им предоставят информация за основната тема. Гражданите се насърчават също да участват в този широкомащабен обществен дебат. Някои Европейски години се оказаха доста успешни за постигането на тези цели, докато други се провалиха напълно, тъй като гражданите останаха до голяма степен неосведомени за темата, поставена в центъра на Европейската година, не се ангажираха с нея или даже нямаха представа, че е обявена такава година.
European Years: History and purpose
European Years have been around since 1983. Since then – with one or two exceptions – almost every year the EU institutions have chosen a particular theme to be at the heart of the public discourse with and among citizens as well as the heart of the political debate throughout Europe during that particular year.
European Years are meant to put the selected issue or theme firmly in the spotlight during that year, raise awareness among citizens and provide information to them about that central theme. Citizens are also encouraged and stimulated to take part in a broad public debate. Some European Years have been successful in that objective, others have been quite spectacular failures in the sense that citizens remained largely unaware of the theme that was at the heart of that European Year, were not engaged or were even totally unaware that the European Year was happening.

Older posts «